L-Carnitine Complex - 90 Tablets

Enlarge
Free UK Delivery

Availability: In stock.

RRP: £22,49 NOW: £16,99
  • Voted best L-Carnitine for 2010
  • Increases energy production from fat
  • Limits fat formation and its storage in the body
  • 1000mg of L-Carnitine Tartarate per daily serving
  • 16mg of Vitamin B6 per daily serving
RRP: £22,49 NOW: £16,99

1. Co to jest l-karnityna compleks ?
Preparat l-karnityna complex zawiera labolatoryjnie opracowan? i ilo?ciowo dobran? kompozycj? winianu l-karnityny, chromu oraz wit. B6. L-karnityna jest naturaln? substancj? witaminopochodn?, kt�ra odgrywa kluczow? rol? w przemianach t?uszcz�w zapasowych w energi?. Chrom w po??czeniu z wit. B6 pot?guj? dzia?anie l-karnityny zwi?kszaj?c efektywno?? redukcji tkanki t?uszczowej.

2. Jak dzia?a l-karnityna complex ?
Stosowanie l-karnityny przed ?wiczeniami aerobowymi zwi?ksza produkcj? energii pochodz?cej z t?uszczu. Bierze ona udzia? w transporcie kwas�w t?uszczowych przez ?cianki kom�rek do mitochondri�w, organelli dostarczaj?cych energi? kom�rkom mi??nia sercowego oraz mi??niom szkieletowym. L-karnityna zwi?ksza wydolno?? organizmu, przeciwdzia?a zm?czeniu oraz znacznie przy?piesza redukcj? tkanki t?uszczowej. L-karnityna ogranicza te? tworzenie i magazynowanie t?uszczu w organizmie. Chrom reguluje poziom cukru we krwi zapobiegaj?c ?hu?tawce hipoglikemicznej? ograniczaj?c w ten spos�b apetyt na s?odycze. Witamina B6 bierze udzia? w prawid?owym metabolizmie kwas�w t?uszczowych.

3. Co mo?na osi?gn?? stosuj?c l-karnityn? complex ?
Jest doskona?ym suplementem, kt�ry powoduje wzrost wytrzyma?o?ci organizmu podczas d?ugotrwa?ych wysi?k�w fizycznych przy jednoczesnej redukcji tkanki t?uszczowej. L-karnityna complex wspomaga prac? serca, obni?a poziom cholesterolu we krwi podnosz?c jednocze?nie poziom frakcji HDL, czyli "dobrego" cholesterolu, chroni przed chorobami naczyniowymi i metabolicznymi. Karnityna jest bardzo przydatna dla kulturyst�w szczeg�lnie w okresie kszta?towania "rze?by" mi??ni, z uwagi na jej dzia?anie wspomagaj?ce redukcj? tkanki t?uszczowej.

£16.99

Contact Us