Glucosamine - 180 Capsules

Enlarge
Free UK Delivery

Availability: In stock.

RRP: £29,99 NOW: £23,99
  • IMPROVE JOINT HEALTH
  • Reduces the risk of further INJURY
  • STIMULATES your JOINT s
  • IMPROVES ELASTICITY
  • STRONGEST ON THE MARKET!
RRP: £29,99 NOW: £23,99

1. Co to jest glucosamine 900 ?
Glucosamine 900 jest preparatem zawieraj?cym 900 mg siarczanu glukozaminy. Glukozamina jest aminocukrem naturalnie wyst?puj?cym w ludzkim organizmie, wchodz?cym w sk?ad podstawowej substancji chrz?stki stawowej, odpowiedzialnej za prawid?owe funkcjonowanie staw�w. W stanach znacznego obci??enia staw�w, np.: podczas wysi?ku fizycznego, przy nadwadze oraz w podesz?ym wieku, dochodzi do zmniejszonej produkcji glukozaminy w organizmie. Prowadzi to do zmian zwyrodnieniowych staw�w.

2. Jak dzia?a glucosamine 900 ?
Dostarczenie odpowiedniej ilo?ci glukozaminy wyr�wnuje jej niedob�r, pobudzaj?c tym samym wytwarzanie mazi stawowej, niezb?dnej do prawid?owego funkcjonowania wszystkich staw�w cz?owieka. Zwi?zki glukozaminy s? naturalnymi substancjami wyst?puj?cymi w sk�rze, kt�re maj? zdolno?ci wi?zania wody w nask�rku, tworz?c rodzaj "filmu" na powierzchni sk�ry - uelastyczniaj? j?. Chroni? w ten spos�b sk�r? przed p?kni?ciami, objawiaj?cymi si? cz?sto w postaci rozst?p�w. Poza tym wykazano, i? zwi?zek ten jest pomocny w leczeniu zranie?, podra?nie? i stan�w zapalnych sk�ry.

£23.99

Customer Reviews

  1. 123

    123

    Review by http://saint.example.com on 23rd December 2011


Contact Us